Formulieren

WKA-VERKLARINGEN EN VOORWAARDEN

De Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) regelt wettelijke eisen die worden gesteld aan loonbelasting, premies, volksverzekeringen en premies werknemersverzekering. De WKA is van toepassing in situaties van aanneming van werk (ketenaansprakelijkheid) en inlening van personeel (inlenersaansprakelijkheid).

Onderstaand vindt u de WKA-verklaringen en uittreksels
van Nederlandse Elektronicka Maatschappij B.V.

Uittreksel KVK Nederlandse Elektronika Maatschappij B.V.

Verklaring Belastingdienst
Met dit bewijsstuk verklaart de Belastingdienst dat Nederlandse Elektronika Maatschappij B.V. voldoet aan de betalingsverplichtingen inzake belastingen.

Verklaring Belastingdienst Nederlandse Elektronika Maatschappij B.V.

G-rekening
In situaties van aanneming van werk en inlening van personeel van een ander bedrijf op de Nederlandse markt, beschikt Nederlandse Elektronika Maatschappij B.V.
over een G-rekening.

G-rekening Nederlandse Elektronika Maatschappij B.V.
NL39ABNA0994177011


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Nederlandse Elektronika Maatschappij B.V.
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalvoorwaarden,
gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Nederlandse Elektronika Maatschappij B.V.

Handelsnaam NEM - Imrex